Политиката за поверителност // Privacy policy

I Кои сме ние?

 „ВЕНЕЦ Т.“ ООД (наричано за кратко „Дружеството“ или „Администратора“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202431019, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Дойран”  № 138 ет. 5, офис 18, email: info@venets.co, тел: +359 (0)88 4020464.

Ние от  „ВЕНЕЦ Т.“ ООД ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим дълготрайни отношения с нашите клиенти.

Защитата на Вашите лични данни е приоритет за нас, ето защо прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Затова изготвихме тази Политика за поверителност в разбираема, прозрачна и лесно достъпна форма, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, за да Ви информираме как събираме, обработваме и защитаваме Вашите лични данни.

Едновременно с това бихме искали да използваме тази Политика, за да поясним най-важните понятия и процеси, които използваме за защита на Вашите лични данни и да отговорим на въпросите, които може да имате във връзка със събирането, обработката и съхранението им.

Когато ни предоставяте личните си данни като клиент, ние ги обработваме съгласно тази политика, ето защо моля да я прочетете внимателно и да се запознаете с нейното съдържание.

II Цели и обхват на политиката

В качеството си на администратор на лични данни поемаме сериозен ангажимент по отношение на поверителността на личните данни. Ние зачитаме личността и неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантираме защитата срещу неправомерно обработване на личните им данни. В съответствие с действащото европейско и национално законодателство и добрите практики прилагаме изискваните организационни и технически мерки за защита на личните данни.

С настоящата политика за защита на личните данни ние целим да Ви информираме относно това:

 • Как обработваме Вашите лични данни;
 • Целите на обработването на Вашите лични данни;
 • Правното основание за обработването на Вашите лични данни;
 • Категориите физически лица, чиито лични данни се обработват от нас;
 • Категориите лични данни , които се обработват от нас;
 • Срокът, за който се съхраняват Вашите личните данни;
 • Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити Вашите личните данни;
 • Вашите права като субекти на данни и ред за упражняването им;
 • Информация относно защитата на Вашите лични данни.

III Дефиниции

За целите на настоящата Политика и съобразно с действащото българско и европейско законодателство Ви уведомяваме за следните дефиниции на понятия във връзка с обработването и защитата на личните данни:

 „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, Администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

„Обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора.

 „Субект на данни“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данни“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработвани.

„Профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващото се в използването на лични данни за оценяване на определени аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице , неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

„Нарушение на сигурността на лични данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

„Основни място на установяване“ – седалището на Администратора в ЕС ще бъде мястото, в което , в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване  данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване  в ЕС ще бъде неговият административен център. Ако Администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която Администраторът работи, за да действа от името на Администратора и да се занимава с надзорните органи.

 „Получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи , които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получателите“. Обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, Администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на Администратора или обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Понятието клиент , използвано в настоящата Политика, е използвано в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни.

IV Как обработваме Вашите лични данни и какви принципи спазваме при обработването им?

Като администратор на лични данни, при обработването на лични данн, ние спазваме следните принципи за защита на личните данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България.

 1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – ние обработваме вашите лични данни при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни. Принципът за справедливост и прозрачност,  изисква от нас да обработваме Вашите лични данни открито и прозрачно и да Ви предоставяме информация за начина на тяхната обработка и информация за това на кого ще бъдат разкрити Вашите лични данни. Това включва нашето задължение да Ви информираме за случаи на сериозни нарушения на сигурността или изтичане на  личните данни.
 2. Ограничение на целите – ние събираме  данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели, като е забранено  по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели.
 3. Свеждане на данните до минимум – този принцип изисква от нас да обработваме само лични данни , които са необходими, свързани и адекватни спрямо целта на тяхната употреба.
 4. Точност – принципът на точност и актуалност изисква от нас да предприемем всички разумни мерки, за да гарантираме своевременното обновяване, коригиране  или изтриване на Вашите лични данни, при отчитане на целите на обработването.
 5.  Ограничение  на съхранението – данните трябва да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Веднага щом периодът за обработка изтече или целта на обработката престане да съществува, ние изтриваме Вашите лични данни.
 6. Цялостност и поверителност – принципът за цялостност и поверителност, безспорност и наличност, който изисква от нас да осигурим сигурността на Вашите лични данни и да ги защитим от неупълномощена или незаконна обработка, загуба или унищожение. По тези причини ние предприемаме многобройни  технически и организационни мерки за защита Вашите лични данни.
 7. Отчетност – ние носим отговорност и трябва да сме в състояние да докажем спазването на всички принципи, свързани с обработването на Вашите лични данни.

V За какви цели обработваме Вашите  личните данни?

Личните данни се събират от нас за конкретни, точно определени  цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Ние обработваме лични данни, предоставени от самия клиент  за следните цели:

 • за целите на обработката и приемането на вашата поръчка;
 • за доставка чрез куриерска компания до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия адрес за доставка;
 • за издаване и изпращане на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителни по закон реквизити, в случай, че издаването му необходимо по закон или изрично се изисква от клиента;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостното обслужване, както за плащане на дължимите суми за направената от Вас поръчка;
 • за осъществяване на контакт с клиента относно направена поръчка и последваща доставка;
 • за изпращане на известия за статуса на доставката и възникнали проблеми с доставката, получаване на сигнали и оплаквания;
 • за удостоверяване на постъпили плащания;
 • за предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
 • за извършване на обработка от обработващ данните или оправомощено лице, което действа под наше ръководство.

VI На какви правни основания обработваме Вашите лични данни?

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Вашите лични данни, може да е някое от изброените:

1. Сключен договор с нас , по който Вие сте страна или представляващ  друго лице, включително за действия обуславящи сключването на договор. Доколкото основният предмет и цел на договора обективно не могат да бъдат постигнати без предоставяне на определен обем лични данни, в тези случаи е достатъчна волята на страните да встъпят в договорни или преддоговорни отношения и съответно не е нужно даването на съгласие за обработване на лични данни.

2. При наличие на законово задължение за обработване на Вашите лични данни като клиент, за да спазим нашето законово задължение като администратор при тяхната обработка.

3. Въз основа на свободно, информирано и изрично съгласие от Ваша страна като клиент, когато не са налице основанията по т. 1 и т. 2. 

4. Обработването е необходимо за защита на нашите легитимни интереси. Легитимен интерес е налице например при обработването на Вашите лични данни за защита на нашите права по съдебен или извънсъдебен ред. 

VII Кои са категориите физически лица, чиито лични данни ние обработваме?

Ние обработваме личните данни на следните категории физически лица:

 • Лица, които правят поръчки чрез нашия формуляр;
 • Лица, които са осъществили контакт с нас посредством телефон и имейл адрес във връзка с направено от тях запитване или искане;
 • Лица, които подават жалба, заявление, искане;
 • Представляващи лица.

VIII Какви категории лични данни  обработваме?

При осъществяване на своята дейност ние обработваме следните категории лични данни:

При поръчка чрез нашия формуляр се обработват следните лични данни на клиенти: име на получателя на доставка, адрес за доставка, телефон за връзка.

При направено запитване по телефон или  електронната поща ние обработваме следните лични данни: име на получателя на доставка, адрес за доставка, телефон за връзка и имейл адрес;

По отношение на клиенти  юридически лица ние обработваме само лични данни относно физическата идентичност на техните законни представители, материално отговорни лица и лица за контакт;

Относно подадено от Вас заявление във връзка с упражняването на правата Ви по Регламент (ЕС) 2016/679, ние обработваме следните лични данни: трите имена, адрес и други посочени от Вас данни за идентифициране, подпис и посочен адрес за кореспонденция. В случай, че заявлението е подадено от упълномощено лице, ние обработваме категориите  личните данни, които се съдържат в пълномощното.

IX Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги обработваме или съгласно нашите законови задължения:

 • Личните данни, предоставени във връзка с направена от Вас поръчка, за срока на изпълнение на поръчката, съответно за срока необходим за защита на легитимните ни интереси или за изпълнение на законовите ни задължения;
 • Различните носители на счетоводна информация, съдържащи лични данни, се съхраняват в предвидените в Закона за счетоводството (ЗСч.)  и в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) срокове;
 • Когато данните се обработват на основание получено съгласи – до оттегляне на съгласието;
 • Срокът за съхранение на личните данни може да е различен от посочените по-горе , когато е необходимо за изпълнение на законова задължение, което се прилага спрямо нас;
 • Когато данните се обработват за реализиране на нашите права и интереси , които имат обосновано преимущество пред Вашите интересите – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса. При разрешаване на спорове и водене на административни и съдебни производства – до окончателното приключване на спора, висящото адмистративното и съдебното производство;
 • Кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, искания се съхраняват до изтичането на сроковете за евентуалните претенции по защитата на законни права и интереси;
 • Личните данни на представителите на клиенти юридически лица се съхраняват за срока на изпълнение на поръчката, съответно за срока необходим за защита на легитимните ни интереси или за изпълнение на законовите ни задължения.

След изтичането на посочените по-горе срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните , те ще бъдат изтрити, а техните носители унищожени.

X Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите лични данни. Ние предоставяме Вашите лични данни на следните  категории лица:

 • Физически лица, за които се отнасят данните или упълномощени от тях лица;
 • Лицата, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт, като например компетентните държавни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия  да изискват  предоставянето на информация, сред която и лични данни;
 • На изрично упълномощени от нас трети лица с оглед организиране на защитата на нашите законни права и интереси при иницииране на извънсъдебни,  съдебни и административни  производства;
 • На външна счетоводна фирма, обработваща лични данни от наше име за финансово-счетоводни цели;
 • На наши служители, които са оправомощени да обработват Вашите лични данни под ръководството ни;
 • На куриерски/транспортни фирми с оглед изпълнение на договорните задължения по доставяне на потвърдени поръчки;
 • На доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ на продукт;
 • На съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно с изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове;

Ние не осъществяваме трансфер на вашите лични данни към трети държави и международни организации.

XI Какви са Вашите права?

 1. Право на информация:

Дава Ви право да получавате информация, касаеща нашата пълна идентификация като администратор на лични данни, както и да знаете дали отнасящи се до вас лични данни се обработват,  основанието за обработката им , целите на това обработване, категориите лични данни и получателите, на които данните се разкриват, срока за съхранението им. 

2. Искане за корекция:

Ако обработваните от нас  лични данни са некоректни или непълни, Вие може да изискате да бъдат коригирани. Вие сте отговорни да ни предоставите коректни лични данни. В допълнение към това, Вие следва да ни информирате  относно всякакви релевантни промени в личните си данни. Ние сме задължени да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране , с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. 

3. Ограничаване на  използването:

Във всеки момент от обработването на личните данни, Вие може да поискате от нас да ограничим използването на личните Ви данни, когато:

 • Оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им, или
 • Обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване, или
 • Повече нямаме нужда от тези данни за определена цел, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или
 • Сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни;

В случай на ограничаване на обработването на личните Ви данни, ние съобщаваме това на всеки получател трето лице, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

4.  Отказ на искане за информация, корекция или ограничаване на обработването на лични данни:

Ако искането за информация, корекция или ограничаването на обработването бъде отказано, Вие ще бъдете информиран относно причината за съответния отказ. Отказът се прави във вида на подаденото искане и следва да бъде мотивиран.

5. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“):

Вие имате право да поискате от нас изтриване на идентифициращите Ви  лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато:

 • Е отпаднала необходимостта от обработването им;
 • Потребителят е оттеглил своето  съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването им;
 • Потребителят е възразил срещу обработването на свързаните с него лични данни, и няма законни основания за обработването, които да имат преимуществено значение;
 • При установено незаконосъобразно обработване на данните;
 • При наличие на законно задължение за изтриване , предвидено в законодателството на ЕС или националното законодателство;
 • При упражняване на това право от ваша страна , ние указваме по какъв начин изтриването ще засегне отношенията между нас занапред.

В случай на упражняване на правото на изтриване на личните данни ние изтриваме всички потребителски данни, с изключение на информацията, която е необходима, за да удостоверим, че искането за изтриването на личните данни е изпълнено. Ако е направена поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който може да бъде извършено изтриването на лични данни , е при успешното завършване на поръчката.. Ние не изтриваме данните , по отношение на които имаме законово задължение  да обработваме или е налице легитимен интерес от тяхното обработване за защита по повод отправени срещу нас съдебни претенции или за доказване на наши права.

6. Право на възражение:

Вие  имате право да възразите срещу обработването на лични данни отнасящи се до вас. Ние прекратяваме обработването на лични данни, освен ако не докажем, че съществува законово основание за продължаване на обработването.

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения за решения за обосноваване и установяване на бизнес отношения, както и извършване на профилиране.

Вие имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни въз основа на наш легитимен интерес. Ние няма да продължим да обработваме личните ви данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия по уреждане на спорове и претенции.

7. Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни:

Вие  имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас. Ние ви указваме по какъв начин изтриването ще засегне отношенията между нас  занапред.

Оттеглянето на даденото съгласие не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето на съгласието .

8. Право субектът на данни да изрази съгласие за обработване на личните му данни:

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни. За наличие на “съгласие” ние приемаме само в случаите, в които сте били напълно информирани за планираното обработване и е сте изразили своето съгласие, без върху него да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, не е валидно основание за обработване на лични данни.

Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до вас като субект на данни. Трябва да има активна комуникация между нас и субекта, за да е налице съгласие. Ние следва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

9. Право на преносимост на данните:

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни  предоставили,  в структуриран, широко използван и пригоден за  машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, когато обработването се основава на съгласие или договор и едновременно с това е автоматизирано, т.е. обработката се извършва изцяло с технически средства, на базата на предварително определен алгоритъм и без никаква човешка намеса .

10. Правата Ви при нарушаване на сигурността на личните данни:

Ако ние установим нарушение на сигурността на личните данни на потребител/клиент на нашия сайт, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, без ненужно забавяне ще го уведомим за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

11. Право на жалба до компетентния надзорен орган:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна разпоредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Въпроси, искания, заявления  и жалби във връзка с правата на субектите на данни относно тяхната защита могат да бъдат отправяни на адрес: гр. Плевен, ул. „Дойран”  № 138 ет. 5, офис 18, email: info@venets.co, tel.+359 (0)88 6008016.

Разбира се, Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, 1592, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: + 359 2/91-53-518, имейл: kzld@cpdp.bg , интернет страница: http://www.cpdp.bg  . 

Ред за упражняване на правата:

Като субект на данни Вие може да  упражните правата си като подадете писмено заявление до нас на хартиен носител или по електронна поща, съдържащо минимум следната информация:

 • Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо.
 • Описание на искането.
 • Предпочитана форма за предоставяне на информация.
 • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага писмено и изрично пълномощно. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е едномесечен. Ние изготвяме писмен отговор и го съобщава на заявителя като вземаме предвид предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията. Когато данните предмет на заявлението не съществуват или предоставянето им е забранено от закона, на заявителя се отказва достъп до тях. В случай, че ние не отговорим на заявителя в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени неговите права, свързани със защита на личните данни, той има право да упражни правото си на защита пред компетентните органи.

XII Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние  осигуряваме сигурността на личните данни съгласно принципите, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Законът за защита на личните данни  като вземаме подходящи и достатъчни административни, технически и организационни мерки, за да осигурим защита на данните от загуба, кражба, злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

1. Допустимост на обработването на данните:

Обработването на лични данни е допустима единствено, ако субектът на данните се е съгласил с това, ако е налице законово задължение за обработка на данните, при сключване или изпълнение на договор, когато е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният ни интерес , при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице. Допустимостта на обработването на личните данни е предпоставка за предаване на лични данни.

Съгласието следва да бъде декларирано в писмена форма или въз основа на други законово допустими средства, а субектът на данните трябва да бъде уведомен предварително относно целта на обработването и възможността за предаване на лични данни на трети страни. Върху предоставянето на съгласие се поставя акцент, когато се включва в други декларации, така че да бъде ясно за субекта на данните.

2. Предвидена цел:

Лични данни могат да бъдат събирани единствено за изчерпателно изброените цели и не могат да бъдат обработвани за цели, различни от предвидените. Целта на събиране и обработване на данните трябва да бъде съобразена от нас при допълнително обработване и съхраняване на такива данни. Промени в целта са допустими единствено със съгласието на субекта на данните или ако това е разрешено от местното законодателство на съответната държава, от която са получени личните данни.

3. Икономия на данните:

Обработването на лични данни трябва да бъде необходимо за предвидената цел. 

4. Качество на данните:

Личните данни трябва да бъдат фактически верни и, доколкото е необходимо, актуални. Ние предприемаме подходящи и разумни мерки за коригиране или изтриване на неправилните или непълни данни.

5. Сигурност на данните:

Ние въвеждаме подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим необходимата сигурност на данните. 

6. Поверителност на обработването на данните:

Единствено изрично оправомощени лица, които са поели задължение да спазват изискванията за поверителност на  данните, имат право да участва в обработването на лични данни. На лицата, обработващи личните Ви данни  е забранено да използват такива данни за лични цели или да ги предоставят на неоторизирани дружества и трети страни. Неоторизирани в този контекст означава и използването на лични данни от служители,  които не се нуждаят от достъп до такива данни, за да изпълняват служебните си задължения. Задължението за поверителност продължава да действа и след прекратяване на служебните или гражданските  правоотношения с нас.

Ние използваме административни и технически мерки за защита на личните данни, които обработваме чрез своите служители  или предоставяме за обработване на трети лица – обработващи лични данни. Тези мерки се изразяват в следното:

1. Всички служители при нас, са отговорни за гарантирането на сигурността при съхранението на данните, които обработват, както и за това, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети лица, освен ако ние не сме предоставили такива права на тези трети лица въз основата на писмен договор или клауза за поверителност.

2. Всички лични данни следва да са достъпни само за тези служители или външни обработващи лични данни, в чиито задължения е включено обработването на конкретните данни, а достъпът се осъществява само в съответствие с приетите вътрешни правила или споразумение.

3. Ние вземаме мерки, гарантиращи защитата на личната информация срещу случайно унищожаване или загуба.

XIII Актуалност и промени на Политиката

При необходимост „ВЕНЕЦ Т.“ ООД си запазва правото да изменя и допълва настоящата Политика за поверителност във връзка с настъпили промени в законодателството, промяна  по отношение с изтриването на лични данни потребителският профил ще бъде деактивиран. В такъв случай вие може да посещавате нашия сайт и да разглеждате предлаганите продукти в него или да си направите нова регистрацияобработваните лични данни или при въвеждане на нови мерки или процедури за защита. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните Ви данни като клиент .